Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Mia Consult Group Sp.z o.o. szanuje prawo Użytkowników do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych
udostępnionych przez Użytkowników. Szczególnie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których
dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, służąca stosowaniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – «RODO»). Mia Consult Group dokłada szczególnej staranności w stosowaniu zabezpieczenia danych,
stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.

Administratorem danych osobowych jest działająca pod nazwą domeną mcgroup.pl firma: Mia Consult Group Sp.z o.o. ul.
Zygmunta Vogla 28/02, 02-963 Warszawa, KRS 0000854891, NIP 1133018235 ,REGON 386780510. Dane osobowe przetwarzane są
w celu realizacji zamówień, usług świadczonych przez Mia Consult Group Sp.z o.o.. Dane uzyskane w procesie
rejestracji będą wykorzystywane przez Mia Consult Group jedynie do obsługi realizacji zamówień i nie są udostępniane
osobom postronnym.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących
użytkowników strony internetowej.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją,
jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych osobowych przetwarza tylko dane osób pełnoletnich.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez
firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący
utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

2. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, na przykład adres
IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej,
zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron
internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji
pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl S.A.

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: home.pl SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin,
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym — Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy w kwocie 1.294.000 złotych w całości opłacony, Nr KRS: 0000431335, REGON: 811158242 NIP:
852-21-03-252.

3. Pod adresem https://home.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy
hostingowej.

4. Firma hostingowa:

— stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

— stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

— stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory
zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

— stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

— stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania
danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

— stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia,
wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

— powołała Inspektora Ochrony Danych

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą
podlegać:

— zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

— czas nadejścia zapytania,

— czas wysłania odpowiedzi,

— nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

— informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

— adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,

— informacje o przeglądarce użytkownika,

— informacje o adresie IP,

— informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

— informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane. Udostępnianie danych

Dane osobowe uzyskane w ramach procesu instalacji tzw. Ciasteczek mogą być wykorzystane do profilowania. Więcej
informacji o ciasteczkach w Polityce Cookies.

Prawa w ochronie danych osobowych

Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )
 • ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)
 • przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )
 • do sprzeciwu (art. 21 RODO)
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane.
Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez
Użytkownika na podstawie regulaminu.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu
dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być
odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi
czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi. Dotyczy to w
szczególności sytuacji, w której Mia Consult Group przekazuje informacje o Użytkowniku podmiotowi będącemu
operatorem rejestrowanej domeny internetowej, lub podmiotom współpracującym z Mia Consult Group w zakresie
rejestracji domeny internetowej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT, firmom świadczącym usługi prawne,
analityczne; operatorom pocztowym i kurierom; operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie
realizacji płatności; organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Abonenta na podstawie przepisów prawa. W
przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom
Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych
osobowych.

Ane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również na podstawie:

 • Obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza
  zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • Niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami.(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72
godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn
opóźnienia. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

5. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych
udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych
na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej
korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego
adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów
dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach
internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie
informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej
posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy
pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z
niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób
i w celach określonych powyżej.

Użytkownik który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

6. Hasła

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którym Mia Consult Group Sp.z o.o. nadał
stosowne upoważnienia.

Internetowy dostęp do usług jest możliwy poprzez stronę internetową, weryfikowany loginem i hasłem w trybie
szyfrowanym.

Informacje o Twoim koncie na miaconsultgroup.pl, nazwa użytkownika i profil klienta są chronione hasłem, dzięki czemu
masz bezpieczny dostęp do logowania i edytowania swoich danych osobowych. Za bezpieczeństwo hasła odpowiada
użytkownik.

Dostęp do konta miaconsultgroup.pl chroniony jest unikalną nazwą użytkownika i hasłem, które znasz tylko Ty. Nasza strona
wykorzystuje wewnętrzne procesy bezpieczeństwa, które szyfrują hasło klienta, aby chronić je przed ujawnieniem lub
dostępem przez kogokolwiek innego niż Ty. Ani pracownicy Firmy, ani żaden z jej kontrahentów nie będzie prosić Cię o
podanie hasła pocztą, e-mailem, telefonicznie lub w inny niespójny sposób.

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na
tej stronie.

8. Bezpieczeństwo i dane kontaktowe

Mia Consult Group Sp.z o.o. wykonuje cyklicznie kopie zapasowe serwisów www i poczty elektronicznej.
Ponadto Mia Consult Group Sp.z o.o. stosuje między innymi zabezpieczenia antyspamowe oraz antywirusowe.
Oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa są na bieżąco aktualizowane.

Zapytania oraz wnioski, dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych, można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Zygmunta Vogla 28/02, 02-963, Polska, Warszawa, oraz mailem na adres biuro@mcgroup.pl.

Czy masz jakiekolwiek pytania?

Zadaj nam pytania, z przyjemnością odpowiemy.

Zostań naszym klientem.

Postaramy się pomóc Ci skupić się na rozwoju twojego biznesu, a nasz zespół zajmie się aspektami księgowymi, kadrowymi i podatkowymi.